خدمات ما

خدمات نگهداری

در این بخش معلولین به تناسب جنسیت و بهره هوشی در 6 بخش پسران و 5 بخش دختران نگهداری و با ایجاد فضای مطلوب به عنوان خانه نسبت به تغذیه، انجام خدمات بهداشتی، آموزش های اولیه فردی و رعایتهای زندگی جمعی و همکاری گروهی به آنان اقدام میگردد.

 

خدمات آموزشی

فراگیری آموزشهای ضروری فردی خودیاری، آموزش مفاهیم، یادگیری شیوه های همکاری گروهی، آموزش حرفه ای، ورزش، سرود، موشیقی و شناخت رنگها از جمله خدمات آموزشی است که به تناسب بهره هوشی در کارگاههای مختلف به معلولین ارائه میگردد. فعال شدن معلولین در کارگاههای آموزشی که شامل خیاطی، مروارید دوزی، قلاب بافی، نجاری، عروسک سازی، بافندگی، حصیربافی قالیبافی، سرامیک و سفالگری موجب صرف انرژی و بالابردن توان فیزیکی و همچنین یادگیری و همکاری بین آنان می گردد. آموزش پینگ پنگ، شنا، راهپیمایی، کوهپیمایی، بدمینتون، فوتبال سالنی و سایر فعالیتهای ورزشی روازانه ضمن کمک به حفظ سلامت معلولین موجب مصرف انرژی نشاط و انجام اعمال هماهنگ جمعی بین آنان میگردد. تخلیه انرژی معلولین ذهنی از نیازهای اصلی آنان است که موجب آرامش و مانع از آزار رسانی آنان به یکدیگر می شود.

 

خدمات پزشکی

فعالیت در پزشک، یک روان پزشک، در پرستار، نوزده بهیار و کمک بهیار و چهار روان شناس با معاینات و معالجات روزانه و دوره ای، حافظ بهداشت روانی معلولین میباشد.

 

خدمات دندانپزشکی

پایین بودن بهره هوشی و عدم تشخیص و توانایی کامل در رعایت بهداشت دهان و دندان معلولین نیاز به بهره گیری از خدمات دندانپزشکی را بسیار برجسته می سازد، لذا معلولین توسط دندانپزشک مرکز و اعضای داوطلب انجمن دندانپزشکی ایران از خدمات قابل توجه دندانپزشکی بهره مند می شوند.

 

خدمات توانبخشی

پایین بودن بهره هوشی و عدم تشخیص و توانایی کامل در رعایت بهداشت دهان و دندان معلولین نیاز به بهره گیری از خدمات دندانپزشکی را بسیار برجسته می سازد، لذا معلولین توسط دندانپزشک مرکز و اعضای داوطلب انجمن دندانپزشکی ایران از خدمات قابل توجه دندانپزشکی بهره مند می شوند.

 
main_picture