چگونگی ارسال کمک

پرداختهای مالی شما

مبالغ مال ارسالی از طریق شبکه رازی:

1.مبلغ 25,000 دلار توسط موسسه رازی به مرکز نمونه

2.مبلغ 20,000 دلار توسط موسسه رازی به مرکز نمونه