درباره شبکه رازی

عشق زیباست ولی گوش من سرشار از خلاء حرکت دست و پا همه لذت بخش است چه کنم.
 مغز من ناتوان است که فرمان دهد از مهر به دست و پایم. داشتن یک چیز درون من و تو مشترک است آن هم ضربان قلبی است که ز همتی نشانی دارد می تپد قلب من می کنم حس، مهر تو را با وجودم، گل لبخند به مهمانی قلب پاکت هدیه کردم اما باز هم غمگینم.
غم آن چیز که تو داری و من فاقد آنم، غم آن حس که تو سرشاری از آن
و ای ای کاش …

MS sponsor a child