چگونگی ارسال کمک

خیریه چیست؟

فرهنگ كارخير و امور خيريه در جامعه ما قدمتي ديرينه دارد توصيه هاي اولياء و رهبران ديني و شخصيت هاي برجسته اجتماعي و فرهنگي در اين خصوص حكايت از آن دارد كه عمل خير و عام المنفعه در وهله نخست آثار و تبعات والاي روحي و معنوي براي فرد انجام دهنده دارد. همچنانكه علي عليه السلام مي فرمايد :در نظر انسان شريف و كريم النفس نيكوكاري و حسن عمل، ديني است كه بر ذمه اوست و خويشتن را به اداء آن موظف مي داند .ويا اينكه مي فرمايند : زندگي زماني با نشاط خواهد بود كه اغنياء در فكر فقرا باشند. نيكوكاري بعنوان يك خصلت فطري و خدادادي در وجود انسان نهادينه شده و همراه با سير تكامل و تحول انساني به شكوفايي رسيده است.

گرايش به كمك كردن و ياري رساندن به ديگران يكي از جنبه هاي بالندگي شخصيت انسان و رشد جنبه هاي معنوي و روحي اوست..نيكوكاري و حمايت از همنوع به ارزشهاي والايي برمي گردد كه هر انساني براي تجلي خصايل ارزشي وجود خود وپاسخ به نيازهاي معنوي اش به انجام آن مبادرت مي ورزد .همچنين استعانت و ياري رساندن بعنوان پديده اي فطري و عاطفي در موقعيت زندگي جمعي و گروهي انسانها نيز تعريف مي شود وافراد را بر مي انگيزد تا براي دستيابي به اهداف جمعي ،يكديگر را ياري دهند .

بطور يقين يكي از نتايج اصلي تكوين و توسعه جامعه مدني ، گسترش و تقويت بنيان هاي مشاركت فعالانه وهمياري داوطلبانه اكثريت مردم در امور و مسائل مختلف اجتماعي جامعه شان مي باشد كه در درون خوددستاوردهاي تمدن ،تجربه هاي انساني ، تعهد و احساس مسئوليت ، اعتقاد به برابري انسانها ،عدالت و . به ارمغان مي آورد.